Matematika VŠEM > Finanční matematika VŠEM

Finanční matematika VŠEM

Finanční matematika VŠEM vychází ze zkušeností získaných při realizaci projektu OPPA Popularizace matematiky a podpora přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického směru (registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36239).

Cíl projektu

Strategickým cílem projektu je podpořit zájem studentů o finanční matematiku a její praktické použití. Ariadninou nití pro všechny výstupy je základní osnova: 1. Základní pojmy (procentový počet, funkce, průměry, posloupnosti a řady, peníze, čas, úroková sazba, úrok, kapitál, půjčka, dluh, cenný papír, investice).2. Jednoduché úročení (běžný účet a kontokorentní úvěr, úrokové číslo a úrokový dělitel, krátkodobé cenné papíry, diskontování). 3. Složené úročení (složený úrok, diskont, smíšené úročení, smíšené úročení, področní složené úročení, spojité úročení, reálná úroková míra, RPSN). 4. Umořování dluhu (umořování dluhu nestejnými splátkami, umořování dluhu stejnými splátkami, umořovací plán). 5. Pravidelné platby, důchody (pravidelné platby uvnitř úrokovacího období, současná a koncová hodnota důchodu, spoření, některé speciální typy důchodů). 6. Obligace (základní pojmy a typy obligací, cena a výnosnost do splatnosti obligace, výnosová křivka, durace). 7. Časová hodnota peněz a investiční rozhodování (daně z příjmů, odpisy, hodnotová rovnice, současná hodnota, vnitřní míra výnosnosti, doba návratnosti, kritéria investičního rozhodování). Tato osnova určuje obsah všech výstupů, tj. videosekvencí, testů i příručky uživatele.

Profil absolventa Matematika VŠEM

Výuka matematiky rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů, napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické uvažování a také paměť. Při výuce matematiky jsou studenti vedeni ke srozumitelné, věcné a přesné argumentaci. Při řešení úloh jsou studenti zároveň vedeni k systematičnosti a vytrvalosti při hledání správného řešení, objevování různých způsobů řešení. Výuka matematiky připravuje studenty na využití matematiky v jiných oborech a předmětech (fyzika, chemie …) i v dalším studiu na vysoké škole a samozřejmě v běžném životě.