Matematika VŠEM > Finanční matematika VŠEM

Finanční matematika VŠEM

Finanční matematika VŠEM vychází ze zkušeností získaných při realizaci projektu OPPA Popularizace matematiky a podpora přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického směru (registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36239).

Cíl projektu

Strategickým cílem projektu je podpořit zájem studentů o finanční matematiku a její praktické použití. Ariadninou nití pro všechny výstupy je základní osnova. Tato osnova určuje obsah všech výstupů, tj. videosekvencí, testů i příručky uživatele.

 1. Základní pojmy - procentový počet, funkce, průměry, posloupnosti a řady, peníze, čas, úroková sazba, úrok, kapitál, půjčka, dluh, cenný papír, investice.
 2. Jednoduché úročení - běžný účet a kontokorentní úvěr, úrokové číslo a úrokový dělitel, krátkodobé cenné papíry, diskontování.
 3. Složené úročení - složený úrok, diskont, smíšené úročení, smíšené úročení, področní složené úročení, spojité úročení, reálná úroková míra, RPSN.
 4. Umořování dluhu - umořování dluhu nestejnými splátkami, umořování dluhu stejnými splátkami, umořovací plán.
 5. Pravidelné platby, důchody - pravidelné platby uvnitř úrokovacího období, současná a koncová hodnota důchodu, spoření, některé speciální typy důchodů.
 6. Obligace - základní pojmy a typy obligací, cena a výnosnost do splatnosti obligace, výnosová křivka, durace.
 7. Časová hodnota peněz a investiční rozhodování - daně z příjmů, odpisy, hodnotová rovnice, současná hodnota, vnitřní míra výnosnosti, doba návratnosti, kritéria investičního rozhodování.

Profil absolventa Matematika VŠEM

 • Výuka matematiky rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů, napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické uvažování a také paměť.
 • Při výuce matematiky jsou studenti vedeni ke srozumitelné, věcné a přesné argumentaci.
 • Při řešení úloh jsou studenti zároveň vedeni k systematičnosti a vytrvalosti při hledání správného řešení, objevování různých způsobů řešení.
 • Výuka matematiky připravuje studenty na využití matematiky v jiných oborech a předmětech (fyzika, chemie …) i v dalším studiu na vysoké škole a samozřejmě v běžném životě.