Matematika VŠEM > Matematika VŠEM

Matematika VŠEM

Odborný tým pracovníků projektu Matematika VŠEM připravil celkem osm tematických oblastí, které byly vytipovány jako klíčové pro přechod středoškolských studentů na vysoké školy technického směru.

Tematické oblasti

 1. Úvod

 2. Funkce

 3. Speciální funkce

 4. Komplexní čísla

 5. Kombinatorika

 6. Posloupnosti a řady

 7. Pravděpodobnost

 8. Lineární algebra

 9. Úvod do infinitezimálního počtu

 10. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Vstupní informace

 • Pro důkladné zpracování mini-lekcí jsme nejprve zpracovali profil absolventa.
 • Vymezili jsme obsahy jednotlivých témat.
 • Připravili jsme osnovy pro detailní zpracování podkladů jednotlivých tematických celků.

Profil absolventa

Výuka matematiky rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů, napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické uvažování a také paměť. Při výuce matematiky jsou studenti vedeni ke srozumitelné, věcné a přesné argumentaci. Při řešení úloh jsou studenti zároveň vedeni k systematičnosti a vytrvalosti při hledání správného řešení, objevování různých způsobů řešení. Výuka matematiky připravuje studenty na využití matematiky v jiných oborech a předmětech (fyzika, chemie …) i v dalším studiu na vysoké škole a samozřejmě v běžném životě.