Matematika VŠEM > Matematika VŠEM

Matematika VŠEM

Odborný tým pracovníků VŠEM projektu Matematika VŠEM připravil celkem jedenáct tématických oblastí, které byly vytipovány jako klíčové pro přechod středoškolských studentů na vysoké školy technického a ekonomického směru, zároveň posledních šest témat je vhodných i pro záčátek studia na těchto vysokých školách.

Tematické oblasti

 1. Úvod

 2. Funkce

 3. Speciální funkce

 4. Komplexní čísla

 5. Kombinatorika

 6. Posloupnosti a řady

 7. Pravděpodobnost

 8. Lineární algebra

 9. Úvod do infinitezimálního počtu

 10. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

 11. Integrály

Vstupní informace

 • Pro důkladné zpracování mini-lekcí jsme nejprve zpracovali profil absolventa.
 • Vymezili jsme obsahy jednotlivých témat.
 • Připravili jsme osnovy pro detailní zpracování podkladů jednotlivých tematických celků.

Profil absolventa

Výuka matematiky rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů, napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické uvažování a také paměť. Při výuce matematiky jsou studenti vedeni ke srozumitelné, věcné a přesné argumentaci. Při řešení úloh jsou studenti zároveň vedeni k systematičnosti a vytrvalosti při hledání správného řešení, objevování různých způsobů řešení. Výuka matematiky připravuje studenty na využití matematiky v jiných oborech a předmětech (fyzika, chemie …) i v dalším studiu na vysoké škole a samozřejmě v běžném životě.