Čas čtení: 2 min.Akreditace ACBSP

ACBSP

Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) patří mezi nejkvalitnější a nejhodnotnější globální akreditační organizace. ACBSP poskytuje specializované akreditace v oblasti podnikání na všech úrovních vysokoškolského studia (bakalářské, magisterské a doktorské studium). ACBSP podporuje a oceňuje excelenci v poskytování vzdělávání a je zastřešeno Radou pro vysokoškolské vzdělávání (CHEA).

Organizační členění ACBSP

ACBSP je organizačně rozděleno do 10ti regionů dle zeměpisných oblastí. V rámci zeměpisného členění patří VŠEM do Regionu 8, který zahrnuje Evropu, Asii a Afriku. Jedná se o region, který pokrývá nejvíce národů v porovnání s ostatními regiony ACBSP.  Region 8 výjimečným multikulturním regionem, který je vhodný pro mezinárodní networking.
 • Organizační struktura Regionu zahrnuje prezidenta regionu, dva vice-prezidenty, pokladníka a tajemníka.
 • Na konferenci ACBSP v Barceloně, 2015 byla zvolena tajemnicí pro  rok 2016 Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy VŠEM.
 • Na konferenci ACBSP v Athénách, 2014 byla zvolena tajemnicí pro rok 2015 Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy VŠEM.

Podmínky akreditace ACBSP

Během akreditačního (reakreditačního) procesu vysoká škola prokazuje plnění mezinárodních standardů v oblasti podnikové ekonomiky a managementu ve všech klíčových aspektech realizace studia. Při zahájení akreditačního řízení získává každá instituce, jež o akreditaci požádá Mentora, který ji metodicky vede celým akreditačním procesem. Při kontrolách na místě jsou přítomni dva až tři Hodnotitelé, kteří ověřují pravdivost informací, které o sobě škola poskytla.
 • Struktura studijního programu odpovídající standardům oboru (Common Professional Component)
 • Kvalifikační a odborná úroveň pedagogického sboru
 • Náročnost studia (systém kontroly studia, samostatné práce studentů, fáze ukončení studia)
 • Organizační a technické zabezpečení (výukové prostory, organizace studia, studijní literatura)
 • Systém vnitřní a vnější evaluace (periodicky opakované hodnocení kvality)
 • Program dlouhodobého rozvoje (koncepce tvorby nových studijních programů a výzkumná činnost)
 • Vazby na podnikohospodářskou praxi (vnější evaluace činnosti)
 • Finanční soběstačnost a stabilita
 • Systém pravidel a předpisů (vnitřní předpisy, administrativní manuály a pokyny)

Akreditační řízení ACBSP

VŠEM absolvovala ve dnech 16. - 18. října 2009 akreditační řízení, které posoudilo dodržování mezinárodních standardů ve všech aspektech realizace studia na VŠEM (akreditační řízení probíhá nezávisle na MŠMT ČR). Akreditační řízení probíhá za účasti nezávislých akreditačních hodnotitelů ACBSP.
 • Všechny studijní programy, které VŠEM poskytuje jsou akreditovány nejen MŠMT, ale zároveň ACBSP.
 • Každý druhý rok musí VŠEM zpracovat Quality Assurance Report, kde je popsáno plnění ukazatelů kvality, dosažené výsledky či projekty směřující ke zlepšování kvality studia.
 • Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy VŠEM se stala v roce 2014 Hodnotitelkou i Mentorkou ACBSP.
 • Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy VŠEM působí od akdemického roku 2014/2015 jako tajemnice Regionu 8 v rámci ACBSP.